جستجو
مزایای سبد پلاستیکی (جعبه پلاستیکی)

مزایای سبد پلاستیکی (جعبه پلاستیکی)

مزایای مهم جعبه پلاستیکی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪ ﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮐﺮم، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ دارد.

ﻗﯿﻤﺖ ارزان، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻟﺎت در ﺳﺎﯾﺰ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾـﺪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺒﺪ ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﻮه ﻣﻮاد ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي ﻧﯿﺴﺖ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺒﺪﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي دور ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد.

سبد پلاستیکی سبک می باشند ( 2/1 وزن آلومینیم) لذا در حمل و نقل کاربرد دارند.

سبد پلاستیکی عایق حرارتی و الکتریکی خیلی خوبی هستند.

سبد پلاستیکی در برابر حلال های شیمیایی مقاومند.

سبد پلاستیکی برخی از آنها شفاف هستند (آکریلیک ها) لذا جانشین مناسبی برای شیشه است.

سبد پلاستیکی بهداشتی می باشند (قارچ ها و کپک ها نمی توانند به آن اثر کنند) استفاده وسیع در تجهیزات پزشکی.

جابه جایی سبدهای پلاستیکی به راحتی شکل میگیرد.

سبد پلاستیکی قابلیت تکثیر فراوان دارد و می توان خود رنگ باشند.

سبد پلاستیکی مقاوم در برابر شرایط جوی است

سبد پلاستیکی مقرون به صرفه و ارزان است

سبد پلاستیکی قابلیت شکل پذیری فوق العاده ایی دارد .

 

مدیریت گروه صنعتی پاسارگاد پلاست نوین در تلاش است در راستای ادامه روند رشد کیفی و کمی و توسعه شرکت در تولید محصولات متنوع خود با کیفیت و قیمتی رقابتی وهمچنین ورود به گروههای دیگر مانند سبد ماهی و میگو، سبد انگور و خرما، سبد نان و سبزیجات، سبد لبنیاتی و… به عنوان یک تولید کننده برتر ایرانی گامی بزرگ در صنعت پلاستیک در داخل و خارج از کشور بردارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

02188927837 – 02188890533 – 02188905502

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط